• TINHHOANET

Đả hổ diệt ruồi

Hồ Cẩm Đào viết hồi ký “Bàn giao với lịch sử”, dự định vạch tội Giang Trạch Dân
Tập Cận Bình vì sao phải bắt giữ Trương Đức Giang?
Hai chữ mà Giang Trạch Dân sợ bị nhắc đến nhất là gì?
Giới truyền thông Trung Quốc rầm rộ quảng bá sách của Hồ Cẩm Đào