• TINHHOANET

Giang Trạch Dân

Làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân lan rộng châu Á
New Zealand: Tù trưởng tộc người Maori khởi kiện Giang Trạch Dân
Ác giả ác báo: Ngày tàn của Giang Trạch Dân đang đến gần