• TINHHOANET

Giang Trạch Dân

Những trò hề của Giang Trạch Dân khiến quốc tế phải kinh ngạc
Giang Trạch Dân và kế hoạch ám sát 114: Mang tư thù chuốc thất bại