• TINHHOANET

Chu Vĩnh Khang

Bạc Hy Lai kể tội Chu Vĩnh Khang
Cốc Khái Lai gọi Chu Vĩnh Khang là “trùm đảo chính”
Vì sao Chu Vĩnh Khang sẽ bị loại bỏ theo Bạc Hy Lai ?
Sự tột cùng của tội ác