Vẽ lại bức tranh về cuộc đàn áp

Không nhà: được treo trên giá sách là một trong những bức tranh trưng bày tại triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn. (Trung tâm Nghệ thuật Pháp Luân Đại Pháp) Los Angeles – Gần 800 học sinh tại Trường trung học Duarte ở Duarte, California, tham dự một&...